วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มหกรรมการศึกษาท้องถิ่นปี 56 ชู"Q-Plus เลิศล้ำนำอาเซียน"

          นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค.56 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของตนเองให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านการศึกษา ส่วนแนวคิดในการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นครั้งนี้คือ "Q-Plus เลิศล้ำนำอาเซียน" เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย โดยยึดหลักการพื้นฐาน 8 Quotient และพร้อมเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียน เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา เด็กและเยาวชนไทยได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
         โดยเน้นหลักพื้นฐานของ 8 Quotient ได้แก่ AQ: Adversity Quotient ด้านความสามารถในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค CQ: Creative Quotient ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ EQ: Emotion Quotient ด้านความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ HQ: Health Quotient ด้านการมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ IQ : Intelligent Quotient ด้านการมีความฉลาดทางสติปัญญา MQ : moral Quotient ด้านความฉลาดทางจริยธรรมและศีลธรรม PQ: play Quotient ด้านความฉลาดที่เกิดจากการเล่น SQ : Social Quotient ด้านทักษะทางสังคม
            สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ และผลงานดีเด่นของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1,000 แห่ง การเสวนาทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทางวิชาการ การแสดงบนเวทีของนักเรียน การมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กดีเด่น ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ส.ค.56 เวลา 09.00 น.
****************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น