วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปปช.ประชุม 95 ประเทศทั่วโลกต่อต้านการทุจริตประเทศสมาชิก

              นายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า องค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาการทุจริตในปัจจุบันมักจะมีความเชื่อมโยงในลักษณะข้ามชาติ และมีการโยกย้ายทรัพย์สินซึ่งไม่จำกัดอยู่แต่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น องค์การตำรวจสากลจึงริเริ่มดำเนินการเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวผ่านทาง StAR/INTERPOL Asset Recovery Focal Point Platform ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของผู้ปฏิบัติงานในการสืบสวนสอบสวนและประสานงานคดีทุจริตระหว่างประเทศภายใต้ความร่วมมือขององค์การตำรวจสากล (INTERPOL), ธนาคารโลก (World Bank) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดยในปีนี้ ประเทศไทยโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม StAR/INTERPOL Global Focal Point Conference on Asset Recovery ครั้งที่ 4 (The 4th StAR/INTERPOL Global Focal Point Conference on Asset Recovery  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 ก.ค. 56 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยประสานงานกลาง หรือผู้ประสานงานด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศสมาชิก จำนวน 95 ประเทศทั่วโลก และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.
               เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมของผู้ปฏิบัติงานด้านคดีทุจริตระหว่างประเทศและการติดตามทรัพย์สินคืน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. มีฐานะเป็นหน่วยประสานงานด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย ได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในเวทีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือในด้านงานคดีทุจริตระหว่างประเทศและการติดตามทรัพย์สินคืนแก่ประเทศสมาชิกเป็นอย่างดีตลอดมา  ส่วนเนื้อหาการประชุมจะมุ่งเน้นเรื่องการสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อติดตามทรัพย์สินคืน  อาทิ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ, การบริหารจัดการคดีทุจริตระหว่างประเทศ, กลไกที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตในกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูง, การทุจริตในแง่มุมของผู้ให้สินบน: ผลประโยชน์ที่ผู้ให้สินบนได้รับการฝึกปฏิบัติการใช้หมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามทรัพย์สินคืน, การตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวน และการติดตามทรัพย์สิน จากการทุจริตในการทำสัญญา และการให้ใบอนุญาต สัมปทานต่างๆ กับภาครัฐกลับคืน เป็นต้น
              นายณรงค์ กล่าวด้วยว่า การประชุมระหว่างประเทศครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์แก่ประเทศไทยและสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการประชุมที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตทั่วโลกอันจะทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต รวมทั้งเป็นการเพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน คดีทุจริตระหว่างประเทศและการติดตามทรัพย์สินคืนอีกด้วย นอกจากนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่สำนักงาน ป.ป.ช. จะใช้เวทีนี้ในการขยายหรือยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตนานาประเทศในลักษณะของการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในระดับทวิภาคี มุ่งเน้นที่การประสานงานคดีทุจริตระหว่างประเทศ ทั้งในโอกาสนี้หรือโอกาสต่อไปด้วย
************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น